Page 3 - Doğan Tuğla Katalog
P. 3

DOĞAN

                                                                                                        TUĞLA

               Tuğla Tar hçe

  Tuğla Dünya da malatı yapılan en esk yapı malzemes d r. K l, su ve ateş n b rleşmes le meydana gelen tuğlanın
   üret ld ğ lk tes sler nsanların neh r kenarlarında kurdukları bas t üret m alanlarıdır. İnsanlar bu alanlarda
   ürett kler lkel k l ürünlerle evler n ve barınaklarını nşa etm şlerd r. Üret mler n kes n tar h bell olmamakla
   b rl kte Mezopotamya bölges nde D cle ve Fırat neh rler kıyısında yapılan kazılarda bulunan örnekler MÖ 13.
                             yüzyılı şaret etmekted r.

 P şm ş tuğlanın endüstr yel anlamda lk üret m se MÖ 4. yy'a Bab l Kules yapımına denk düşmekted r. Tar hç ler
 bu kulede 85 m lyon adet tuğla kullanıldığını hesaplamışlardır. Selçuklu ve Osmanlı m mar s nde de öneml b r yer

   kaplayan tuğlanın uzun b r süre devam eden lkel üret m yöntem 18. Yüzyıl sanay devr m le b rl kte yer n
  endüstr yel tuğla üret m tes sler ne bırakmıştır. Günümüzde de ülkem zde sayıları 300 c varında olan bu tes sler

       b rer b rer çağın gereks n mler ne ayak uydurarak el değmeden üret m yapılan modern tes slere
                               dönüşmekted rler.

                F rmamız

   İşletmem z 1987 yılında Doğan Tuğla K rem t Sanay ve T caret Ltd. Ş rket adı altında Tokat l Erbaa lçes nde
 faal yet ne başlamıştır. Kurulduğu günden bugüne da ma yen lenmey ve büyümey kend s ne lke ed nen firmamız,
 gerek üret m kal tes gerekse üret m kapas tes bakımından sektöründe da ma ön saflarda yer n almayı başarmıştır.

  Öncel kl hedefi müşter memnun yet olan firmamızın temel lkes , doğal ve sağlıklı yapı malzemeler n hızlı ve
güven l r şek lde kullanıcılarına sunmaktır. Kal tel ve çeş tl ürünü düşük mal yetle müşter s ne ulaştırmanın yanı sıra,

             etk n h zmet anlayışı le de da ma hızlı, güler yüzlü ve güven l r olab lmekt r.

Neden   DOĞAL, Yapısında h çb r k myasal çermez.
      SAĞLIKLI, Gözenekl yapısı sayes nde duvarlar nefes alır.
  Tuğla? ÖMÜRLÜK, P şm ş k l yüzyıllar boyu dayanır.
      NEM TUTMAZ, Bünyes ndek suyu dışarı atar.
      YANMAZ, A1 sınıfı yanmaz malzemed r.
      GERİ DÖNÜŞÜMLÜ, Doğa dostudur %100 ger dönüşeb l r.
      ISI YALITIMLI, Enerj tasarrufu yapmanıza katkı sağlar.
      PALETLİ, Kullanılacağı yere rahat ve fires z ulaşır.
      DAYANIKLI, Mekan k d renc yüksekt r sevd kler n z korur.
      HESAPLI, Bütçen z sarsmaz.
      SES YALITIMLI, K msey rahatsız etmez.
      HAFİF, B nanıza yük get rmez.
   1   2   3   4   5   6   7   8